BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXIX / 290 / 05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 02.02.2005 r.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Biała Piska na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011
Warmi.05.44.630
UCHWAŁA Nr XXIX/290/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Biała Piska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011.
(Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska Gminy Biała Piska na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
..................................................
Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"
Tekst został zamieszczony wyłącznie w Internecie. Obejrzenie tekstu podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA NA LATA 2004-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2008-2011
Olsztyn, czerwiec-grudzień 2004 r.
SPIS TREŚCI
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
1.3. Ogólna charakterystyka gminy
1.4. Charakterystyka fizjograficzna gminy
1.5. Uwarunkowanie zewnętrzne
grafika
II. ZASOBY I STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY
1. Krajobraz i przyroda
1.1. Uwarunkowania nadrzędne
1.2. Istniejące formy ochronne
1.3. Ocena stanu walorów przyrodniczych i krajobrazowych
1.4. Podsumowanie
2. Szata roślinna
2.1. Zieleń urządzona
2.2. Zagrożenia szaty roślinnej
2.3. Podsumowanie
3. Świat zwierząt
3.1. Ocena stanu walorów świata zwierząt na terenie gminy
3.2. Podsumowanie
4. Lasy
4.1. Zagrożenia lasów gminy
4.2. Podsumowanie
5. Powietrze atmosferyczne
5.1. Zagrożenia
5.2. Podsumowanie
6. Gleby
6.1. Monitoring gleb
6.2. Zagrożenia gleb
6.3. Podsumowanie
7. Kopaliny
7.1. Zasoby
7.2. Zagrożenia
7.3. Podsumowanie
8. Wody powierzchniowe
8.1. Sieć hydrograficzna
8.2. Zagrożenia wód powierzchniowych
8.3. Podsumowanie
9. Wody podziemne
9.1. Zasoby
9.2. Jakość wód
9.3. Zagrożenia
9.4. Podsumowanie
10. Odnawialne źródła energii (OZE)
10.1. Uwarunkowania wpływające na rozwój energii z OZE
10.2. Energetyka odnawialna
10.3. Podsumowanie
11. Inne aspekty
11.1. Podsumowanie
12. Racjonalizacja zużycia wody, materiałów i energii
grafika
III. DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA
1. Wpływ na powietrze atmosferyczne
1.1. Uwarunkowania nadrzędne
1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza
1.3. Podsumowanie
2. Hałas
2.1. Podsumowanie
3. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące
3.1. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące
3.2. Podsumowanie
4. Gospodarka odpadami
4.1. Odpady komunalne
4.2. Odpady niebezpieczne
4.3. Odpady przemysłowe
4.4. Podsumowanie
5. Gospodarka wodna i ściekowa
5.1. Gospodarka wodna
5.2. Gospodarka ściekowa
5.3. Podsumowanie
6. Poważne awarie
7. Inne aspekty środowiska
8. Współpraca w celowych związkach gmin
grafika
IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA
grafika
V. SYNTEZA - ZASOBY I STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, PROBLEMY ORAZ CELE DO REALIZACJI
grafika
VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
grafika
VII. OGÓLNE UJĘCIE PERSPEKTYWICZNE DZIAŁAŃ NA LATA 2008-2011
grafika
VIII. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI ORAZ KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
1. Zagadnienia instytucjonalne
2. Struktura organizacyjna realizacji programu
3. Ramy prawne
4. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa
5. Kontrola realizacji programu
6. Wskaźniki realizacji programu
7. Prezentacja zagadnień na mapie
8. Nakłady na realizację programu
grafika
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:21
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1168 razy