BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 250 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata
Warmi.04.190.2691
UCHWAŁA Nr XXV/250/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".
§ 2. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klasy) oraz określenie przewidywanego czasu zaprzestania produkcji rolnej.
§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:
a) zaprzestanie uprawy roślin,
b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
c) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
d) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
3. Podjęcie uprawy w celach produkcyjnych stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.
§ 4. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1079 razy