BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 251 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Warmi.04.190.2692
UCHWAŁA Nr XXV/251/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.: z 1994 r. Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 z 1998 r., Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, i Nr 162, poz. 1588) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 37,67 zł. za 1 q do kwoty 33 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/98/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 204, poz. 2773).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2005.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1193 razy