BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 252 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru
Warmi.04.190.2693
UCHWAŁA Nr XXV/252/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 51, poz. 804, Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 20,00 zł za każdego psa.
§ 2. Poboru podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa.
§ 3. 1. Inkasentem podatku od posiadania psów może być osoba, która jest:
1) obywatelem polskim i posiada zdolność do czynności prawnych,
2) nie była karana,
3) złoży przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej,
2. Na inkasentów podatku od psów wyznacza się:
1) na terenie wiejskim - sołtysów w obrębie ich sołectw,
2) w mieście - administratorów zasobów mieszkaniowych.
§ 4. Ustanawia się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 40% zainkasowanej kwoty wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 5. 1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
2. Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów inkasenci wpłacają bezpośrednio na konto Urzędu lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu pierwszego kwartału roku podatkowego, w którym pobrano podatek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/102/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 204, poz. 2777).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1257 razy