BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 253 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
armi.04.190.2694
UCHWAŁA Nr XXV/253/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,85 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:
– tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B - 0,09 zł od 1 m2 powierzchni,
d) letniskowo-rekreacyjnych - 0,12 zł, od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 10,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,85 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
– od budynków gospodarczych lub ich części nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - 2,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– garaży - 3,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– letniskowo-rekreacyjnych - 4,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 204, poz. 2775).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1192 razy