BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 254 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy i poboru podatku od nieruchomości
Warmi.04.190.2695
UCHWAŁA Nr XXV/254/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy i poboru podatku od nieruchomości.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym:
1) Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
2) Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 175, poz. 2565).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.
ZAŁĄCZNIKI
-------------------------------------------------
Notka Wydawnictwa Prawniczego " LEX "
Tekst został zamieszczony wyłącznie w Internecie. Obejrzenie tekstu podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
-------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIK Nr 1
IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
grafika
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
w sprawie podatku od nieruchomości
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
grafika
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O GRUNTACH
w sprawie podatku od nieruchomości
grafika
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1233 razy