BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 10 grudnia 2002 r.
w sprawie: ograniczenia sprzedaży i zakazu używania materiałów pirotechnicznych.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowe] w województwie (Dz. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365. Nr 62, poz. 558 i Nr 89, poz. 804 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zabrania się:
1) sprzedaży petard i innych materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 17;
2) używania w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych.
2. Zobowiązuje się sprzedawców materiałów pirotechnicznych do wywieszenia w widocznym miejscu informacji o zakazie ich sprzedaży.
§ 2. Zakaz określony w § 1 ust. 1 pkt 2 nie obowiązuje :
1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia;
2) podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
§ 3. Kto narusza zakazy określone w § 1 podlega karze grzywny do 500,00 zł.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.
§ 5. 1. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 15 grudnia 2004 r.
2. Rozporządzenie obowiązuje na terenach, na których rady gmin i powiatów nie wprowadziły zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1387 razy