BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z działalności

za okres sprawozdawczy od 02 lutego 2006r. do 15 marca 2006r.
W okresie sprawozdawczym wydano zarządzenia w sprawach dotyczących:
1.ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej i powołania komisji konkursowej ds. naboru kandydata na to stanowisko.
Informuję, że została przeprowadzona procedura naboru, w wyniku której wyłoniono
kandydata na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej .
2.powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu OC
3.zmiany Zarządzenia Nr 23/04 Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 05 lutego 2006
roku w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej

W wyżej analizowanym okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej odbyły się dwie kontrole zewnętrzne.
Pierwsza w dniu 13 lutego br. przeprowadzona była przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie w zakresie wydatkowanie środków grantu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Białej Piskiej.
W dniach 15 – 16 lutego br. kontrolę Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy.

Realizacja zadań z zakresu komunalnej gospodarki mieszkaniowej przedstawia się następująco:
1. Przyjęto 158 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 96 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 3 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 59 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od
02.02.06 do 14.03.2006r. wynosi 12 188,58 zł .
Ponadto sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na luty i marzec 2006r.

Dla zarządców Dla wnioskodawców


Luty wypłacono 78 706,73 (590 osób) 60 552,57 18 154,16
Marzec wypłacono 78 129,22 (587osób)
59 761,73 18 367,49
Ogółem do wypłaty za 2-m-ce 156 835,95 zł
Realizując wyżej wymienione zadanie dokonywano:
1. Opisywania faktur wystawianych przez ZWIK, ZEC, Zakład Energetyczny, Zakład Usług Kominiarskich, WAM.
2. Wystawiano faktury na lokale użytkowe i faktury korygujące
3. Wydawano wnioski na dodatki mieszkaniowe.
4. Powiadamiano lokatorów WAM-u o wymiarze opłat za zajmowane kwatery.
5. Rozliczano sprzedaż za w/w okres od lokali mieszkalnych i użytkowych – wystawiano polecenia księgowania.
6. Sporządzanie zestawień za energię elektryczną w Bemowie Piskim.
7. Księgowano wpłaty czynszowe, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej na kartotekach lokali z Bemowa Piskiego, faktur WAM dla poszczególnych najemców.
8. Uzgadniano salda konta „ Wpłaty czynszowe”.
9. Prowadzono sprawy bieżące z zakresu zarządzania budynkami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska i rejestry wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie Gminy Biała Piska.
10. Zawierano umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych.
11. Załatwiano bieżące sprawy związane z zaległościami czynszowymi po byłym ABK– prowadzono rejestry dokonanych wpłat, zestawienia zaległości.
12. Prowadzono windykację z zakresu zaległości w bieżących opłatach czynszowych
13. Nadawano numery porządkowe budynkom, wyjaśniano sprawy sporne w w/w kwestii.
14. Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminy przedstawia się następująco, tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

1. Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc grudzień 2006 r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Wydano 10 odpisów zupełnych i 214 odpisów skróconych aktów stanu
3. Przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
4. Sporządzono i rozliczono 5 aktów małżeństwa, w tym 2 zagraniczne.
5. Sporządzono i rozliczono 7 aktów zgonu.
6. Wydano 2 decyzje w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego.
7. Wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia pisowni nazwiska i zmiany imienia.
W zakresie dowodów osobistych:

Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 276 wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe
Wydano 254 dowody osobiste, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru
i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.
Realizacja zadań z zakresu zagadnień inwestycyjnych jest następująca:
1.Przygotowywano projekty oraz dokumenty związanych z wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy,
2. Przygotowywano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów,
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3.Wydawano opinie dotyczące wpływu inwestycji na ochronę środowiska w związku
z wydawaniem decyzji przez Starostwo Powiatowe,
4.Przygotowano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,
5. Sporządzono roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2005r
6. Przygotowano i przekazano dokumentację rozliczenia finansowego z WFOŚiGW inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi gminnej
w miejscowości Bełcząc
7. Przygotowano dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Remont ulic Placu Mickiewicza wraz z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej”
w ramach Programu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
8. Przygotowanie procedury przetargowej na Remont ulic Placu Mickiewicza wraz
z przyległymi ciągami dla pieszych w Białej Piskiej


Z zakresu ochrony przeciwpożarowej – sprawy straży pożarnej.

1. dokonywano rozliczeń z zużycia paliwa i olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach.
2. Przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Biała Piska.
3. Prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych
i motopomp i innym sprzętem specjalistycznym, w który są wyposażone jednostki OSP.

W zakresie rolnictwa
1. Na podstawie wcześniej dokonanych badań w zakresie pogłowia bydła, trzody chlewnej owiec, drobiu i produkcji zwierzęcej sporządzono sprawozdania, zbiorcze zestawienia oraz dokonano analizy na płaszczyźnie produkcji zwierzęcej prowadzonej na terenie gminy Biała Piska.
Ponadto w ramach wykonywania kar ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych przez skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu organizowano tym osobom pracę i rozliczano jej wykonanie.

Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy:
a) na nieruchomość niezabudowaną działkę warzywną numer część z działki 175
o powierzchni 300 m2 położoną w Drygałach przy ul. Kościelnej; - w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika,
b) na nieruchomość pod zabudowaniami numer część z działki 182 o powierzchni 300 m2
położoną w Drygałach przy ul. Kościelnej - w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego użytkownika,
c) na nieruchomość pod domkiem letniskowym numer 97/14 o powierzchni 177 m2 położoną w Sokołach Jeziornych - w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
d) na nieruchomość pod garażem numer część z działki 296/10 o powierzchni 20m2, położoną w Białej Piskiej przy ul. Witosa - w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela garażu,
e) na nieruchomość niezabudowaną działkę rolną numer 43/1 o powierzchni 2000 m2 położona w Sulimach - w trybie bezprzetargowym na rzecz spadkobiercy gospodarstwa rolnego,
f) na nieruchomość niezabudowaną działkę rolną numer 43/2 o powierzchni 3000 m2 położoną w Sulimach - w trybie bezprzetargowym na rzecz spadkobiercy gospodarstwa rolnego,
1. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości:
a) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem część z działki 284/10 o powierzchni 2,00 ha położonej w Białej Piskiej na Osiedlu Witosa, przeznaczonej pod uprawy rolne.
b) sporządzono 9 umów dzierżawy

W zakresie zadań z gospodarki leśnej i ochrony środowiska.
1. zebrano i opracowano informacje dotyczące gospodarki leśnej i łowieckiej
2. zebrano dane w zakresie zasadności wycięcia drzew i krzewów według
wpływających podań o wycinkę,
3. opracowano 17 decyzji na wniesione wnioski o wycinkę drzew
W zakresie windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
1.wysłano informacje do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
odnośnie wystawienia faktury VAT,
2.ewidencjonowano wpływające opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od osób
prawnych i fizycznych za 2006 rok.

W zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną
Analizowano przesyłane akty notarialne pod kątem zaistnienia prawnych okoliczności
wzrostu wartości zbytych nieruchomości gruntowych dla wszczęcia procedury naliczenia
opłaty.

Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

a) działki numer 773 o powierzchni 570 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
b) działki numer 774 o powierzchni 566 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
c) nieruchomości oznaczonej działkami 20/48 i 20/50 o powierzchni ogólnej 856 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i segmentem budynku gospodarczego, położonej w Bemowie Piskim przy ul. Bema ½ w drodze drugiego przetargu ustnego

Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem część z działki 296/10 o powierzchni 2,00 ha położonej w Białej Piskiej na Osiedlu Witosa przeznaczonej na użytkowanie rolnicze,

Podano do publicznej wiadomości następujące wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

a) na nieruchomość o numerze geodezyjnym 193/32 o powierzchni 177 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/3 w trybie bezprzetargowym,
b) na lokal mieszkalny numer 2 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym,
c) na lokal mieszkalny numer 1 w budynku dwurodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 2 w trybie bezprzetargowym,
d) na lokal mieszkalny numer 2 w budynku dwurodzinnym w Drygałach przy ul. Zielonej 20 w trybie bezprzetargowym,
e) na lokal mieszkalny numer 2 w budynku trzyrodzinnym w Skarżynie pod numerem 17 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
f) na nieruchomość niezabudowaną – działkę budowlaną numer 137/8 o powierzchni 1005 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa; - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
g) na nieruchomość niezabudowaną – działkę budowlaną numer 137/9 o powierzchni 1072 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa; - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
h) na nieruchomość niezabudowaną – działkę rolną numer 158 o powierzchni 2900 m2 położoną
w Drygałach przy ul. Zielonej; - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Poza tym wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska.

Przygotowano 6 wniosków z pełną dokumentacją do Wydziału Ksiąg Wieczystych
o założenie ksiąg wieczystych na drogi gminne położone w obrębach: Bełcząc, Cibory, Cwaliny, Bemowo Piskie, Danowo i Grodzisko.
Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: piątek, 17 mar 2006 10:42
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2006 10:45
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1830 razy