BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6720.1.2020

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska

Na podstawie art. 11 pkt. 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej Piskiej Uchwały Nr XXII/142/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
Celem sporządzenia zmiany Studium jest w szczególności:
1) wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża piasku ze żwirem pn. „Kaliszki V”;
2) aktualizacja obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  i użytkowaniu terenu;
3) urządzenia wymienione w pkt. 2 ogranicza się do urządzeń (instalacji) fotowoltaicznych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej zmiany Studium i prognozy.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do zmiany Studium, a do prognozy także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej lub na adres: 
Urząd Miejski w Białej Piskiej
Pl. A. Mickiewicza 25 
12-230 Biała Piska
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej. 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: piątek, 15 maj 2020 12:17
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 12:22
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 46 razy