BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.1.2020.6

o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), 
                                                                           
BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ ZAWIADAMIA STRONY

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów I materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce o numerze geodezyjnym 19/26 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska, którego wnioskodawcą jest Mariusz Piskała reprezentujący NORTH PETROL, ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że akta sprawy są dostępne dla stron w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.-pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 13 maj 2020 10:59
Data opublikowania: środa, 13 maj 2020 11:06
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 49 razy