BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała podjęta na XXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 kwietnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr XXII/136/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piskana lata 2020 – 2027.
 2. Uchwała Nr XXII/137/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2020.
 3. Uchwała Nr XXII/138/2020 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Iwony Piechowskiej.
 4. Uchwala Nr XXII/139/2020 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska.
 5. Uchwała Nr XXII/140/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała Piska za rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 6. Uchwała Nr XXII/141/2020 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biała Piska.
 7. Uchwała Nr XXII/142/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
 8. Uchwała Nr XXII/143/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna”.
 9. Uchwała Nr XXII/144/2020 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 za rok 2019.
 10. Uchwała Nr XXII/145/2020 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Uchwała Nr XXII/146/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.
 12. Uchwała Nr XXII/147/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Uchwała Nr XXII/148/2020 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela gminy Biała Piska do rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu.
 14. Uchwała Nr XXII/149/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 maj 2020 10:54
Data opublikowania: środa, 6 maj 2020 15:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 80 razy