BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.8.2020.2

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283)
                                                                           
ZAWIADAMIAM
że na wniosek Piotra Bielicza reprezentującego Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 w obrębie ewidencyjnym Konopki, gmina Biała Piska. 
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Konopki.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 13:46
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2020 13:47
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 59 razy