BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.2.2019.7

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283).
ZAWIADAMIAM
że w dniu 04.05.2020 r. zostało wydane postanowienie znak PBI.6220.2.2019.6 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
wykopaniu zbiornika wodnego – retencyjnego na działce o numerze geodezyjnym 13 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska 
Pan Mariusz Tomecki, Pogorzel Mała 9, 12-230 Biała Piska zwrócił się do Burmistrza Białej Piskiej o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: wykopaniu zbiornika wodnego – retencyjnego na działce o numerze geodezyjnym 13 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. 
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 12:28
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2020 12:32
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 54 razy