BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.6.2020

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek 
Pana Michała Kuczyńskiego reprezentującego 
ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s. j.
ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok
działającego w imieniu i na rzecz
PGE Dystrybucja S. A.
ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin

z dnia 12-03-2020 r. /data wpływu/ 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 30.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na części działek o numerach geodezyjnych 45/1, 82/3, 82/4, 29/1, 77/1, 29/2, 28/2, 27/2, 25/3, 25/2, 6/5, 6/2, 7/3, 7/2, 8/1 w obrębie ewidencyjnym Gruzy, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.-pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, 
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń we miejscowości Gruzy.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Pałdyna

Zastępca Burmistrza

Data powstania: poniedziałek, 4 maj 2020 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 4 maj 2020 13:01
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 61 razy