BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XXII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  28 kwietnia 2020 r. (wtorek ) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia  2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI ponadplanowej, a zarazem XX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia  16 marca   2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad VII ponadplanowej, a zarazem XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej  z dnia 14 kwietnia  2020 r.
 6. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
 7. Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2020,
 • odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Iwony Piechowskiej,
 • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała Piska na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do palcówek oświatowych,
 • ustalenia zasad i warunków korzystania  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biała Piska,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
 • przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „ Gospodarka Komunalna”,
 •  przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2019,
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 1. Zamknięcie obrad.

Marek Grabowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2020 12:27
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2020 12:31
Data przejścia do archiwum: środa, 29 kwi 2020 08:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 75 razy