BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.

Ogłoszenie nr 532567-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.

Gmina Biała Piska: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

NieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Piska, krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25 , 12-230  Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, , e-mail e.zyskowska@bialapiska.pl, , faks 874 241 351.
    Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialapiska.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.bialapiska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.bialapiska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska
Numer referencyjny: Or.ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podstawowe pojęcia użyte do określenia przedmiotu zamówienia: 1. Papier – należy przez to rozumieć odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (15 01 01, 20 01 01). 2. Szkło – należy przez to rozumieć odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (15 01 07, 20 01 02). 3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –należy przez to rozumieć odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40). 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy przez to rozumieć odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi: warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (20 01 08, 20 02 01), 5. Popiół - popioły z domowych palenisk (odpady komunalne, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99). 6. Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) – do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. (20 03 01). 7. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady np. meble. Odpady wielkogabarytowe będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 07). 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*). 9. Zużyte opony – należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe. Zużyte opony będą klasyfikowane przez RIPOK (16 01 03). 10. RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o. w Siedliskach, wskazaną w Załączniku do Uchwały nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 jako instalacji, w której odbywać się będzie zagospodarowanie powstających w regionie odpadów komunalnych. 11. Raport miesięczny – należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „Eko-Mazury” w Siedliskach odpadów z podziałem na kody. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska , takich jak: a) papier, tektura (15 01 01, 20 01 01) b) szkło (15 01 07, 20 01 02) c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40) d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 01 08, 20 02 01) e) odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) (20 03 01), f) popiół/żużel (20 01 99), g) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), h) zużyte opony (16 01 03), i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36*, 20 01 21*, 20 01 23*). Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (sektorów): a) Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 765, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kaplice – 1, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 29 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 127,1 Mg SEKTOR I Papier i tektura 5,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 7,5 Mg Popiół 13,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,9 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 78,2 Mg Opakowania ze szkła 8,6 Mg Odpady wielkogabarytowe 2,3 Mg Razem: 127,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. b) Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 594, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Placówki szkolno - wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarze parafialne – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP) – 4, place zabaw – 4, Ø Sklepy - 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 3, Ø Trasa około 52 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 99,6 Mg SEKTOR II Papier i tektura 4,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 6,3 Mg Popiół 11,5 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 62,1 Mg Opakowania ze szkła 6,3 Mg Odpady wielkogabarytowe 1,2 Mg Razem: 99,6 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. c) Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 616, Ø Liczba gospodarstw domowych – 157, Ø Hotel – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 6, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Plaża miejska Ruda – Jezioro Roś (maj – październik), Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Ruda i Giętkie, około 26, Ø Trasa około 70 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 108,1 Mg SEKTOR III Papier i tektura 2,9 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5,4 Mg Popiół 8,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,9 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 66,7Mg Opakowania ze szkła 7,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 6,3 Mg Razem: 108,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. d) Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 660, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 4, place zabaw – 4, Ø Kosze przy przystankach autobusowych - 2, Ø Trasa około 57 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 126,7 Mg SEKTOR IV Papier i tektura 5,5 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 10,4 Mg Popiół 13,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,6 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 67,6 Mg Opakowania ze szkła 12,9 Mg Odpady wielkogabarytowe 6 Mg Razem: 126,7 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. e) Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 583, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 2, place zabaw – 4, Ø Kaplica – 1, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Trasa około 51 km, Ø Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Nitki około 2, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 75,4 Mg SEKTOR V Papier i tektura 3,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 8,6 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 75,4 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. f) Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 1 144, Ø Liczba gospodarstw domowych – 398, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) -1, place zabaw – 1, Ø Sklepy – 5, Ø Jednostka Wojskowa wraz z terenem poligonu, Ø Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne –14, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik), Ø Trasa około 26 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 1085,1 Mg SEKTOR VI Papier i tektura 28,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 44,4 Mg Popiół 16,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 34,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 926,9 Mg Opakowania ze szkła 11,5 Mg Odpady wielkogabarytowe 23 Mg Razem: 1085,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Bemowo Piskie: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. Jednostka Wojskowa pojemniki KP-7 i P 1100 • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowanie wielkomateriałowe - 2 razy w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) – 5 razy w tygodniu. Szacowana ilość pojemników na terenie Jednostki Wojskowej: • KP 7 – 7 szt. • P 1100 L – 71 szt. Ilość pojemników może ulec zmianie. g) Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 485, Ø Liczba gospodarstw domowych – 96, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) – 2, place zabaw – 5, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 65 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 75,4 Mg SEKTOR VII Papier i tektura 3,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 8,6 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 75,4 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. h) Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 940, Ø Liczba gospodarstw domowych – 206, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kaplica – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 7, Ø Sklepy - 3. Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 6, Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 158,1 Mg SEKTOR VIII Papier i tektura 5,3 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 11 Mg Popiół 20,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 11,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 94,3 Mg Opakowania ze szkła 10,4 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 158,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. i) Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 492, Ø Liczba gospodarstw domowych – 102, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 6, Ø Sklepy – 3, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 7, Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Sokoły Jeziorne około 39 Ø Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne (maj – październik), Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 71,9 Mg SEKTOR IX Papier i tektura 2,4 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5,5 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,4 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,9 Mg Odpady wielkogabarytowe 6,3 Mg Razem: 71,9 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. j) Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 3957, Ø Liczba gospodarstw domowych – 1229, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 5, Ø Kościół – 1, Ø Plebania – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Cmentarz parafialny – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości przy ul. Sikorskiego, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 12, Ø Targowisko miejskie - 1, Ø Remizy OSP – 1, Ø Sklepy około – 30, Ø Sklep Dyskont Biedronka – 1, Ø Punkty gastronomiczne – 4, Ø Warsztaty samochodowe – 4, Ø Stacje paliw – 2, Ø Kosze uliczne – 98, place zabaw – 5, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik) oraz przedsiębiorstwa, Ø Trasa około 25 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 1 201,8 Mg SEKTOR X Papier i tektura 32,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 154,1 Mg Popiół 112,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 85,1 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 747,5 Mg Opakowania ze szkła 57,5 Mg Odpady wielkogabarytowe 12,7 Mg Razem: 1 201,8 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska- miasto: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe - co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. k) Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 1 358, Ø Liczba gospodarstw domowych – 377, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Cmentarze komunalne – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik) – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (Sołeckie Centrum Kultury, remiza OSP) – 2, place zabaw – 2, Ø Sklepy – 7, Ø Przychodnia lekarska – 1, Ø Targowisko - 1, Ø Kosze uliczne – 18, Ø Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) Ø Trasa około 25 km Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 364,9 Mg SEKTOR XI Papier i tektura 12,1 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 44,4 Mg Popiół 26,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 33,1 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 209,9 Mg Opakowania ze szkła 19,1 Mg Odpady wielkogabarytowe 19,6 Mg Razem: 364,9 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Drygały: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie, • Nadleśnictwo Drygały - częstotliwość wywozu identyczna jak dla zabudowy wielorodzinnej. UWAGA ! Wykonawcy muszą być świadomi z tego, że rzeczywiste ilości odebranych i przetransportowanych odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych. Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą również ulec zmianie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nieruchomości niezamieszkałe mają prawo wystąpić z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co może skutkować mniejszą ilością odpadów. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne odebrane i przetransportowane ilości odpadów komunalnych w kwocie brutto za 1 Mg. W przypadku, gdy liczba mieszkańców lub ilość ton odpadów zmaleje w stosunku do wielkości podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ceny umowy. Zakładamy, iż ilość odpadów biodegradowalnych ulegnie zmniejszeniu na poczet ich zbiórki w przydomowych kompostownikach. Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań i itp. 1. Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj.: Gmina Biała Piska. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach o pojemności od 30 l do 120 l. 3. Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji w worki, pojemniki lub kontenery w formie wydzierżawienia lub sprzedaży. Koszt sprzedaży worków i pojemników lub dzierżawy pojemników i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów, w każdej ilości nagromadzonych odpadów, a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.). 5. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika Wykonawca udostępni nowy pojemnik bez uszkodzeń i wad w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca powinien być ubezpieczony na taką ewentualność. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz aktualnego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i małych opon – 2 razy w okresie trwania umowy w formie tzw. ,,wystawki’’ bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości w miesiącach: wrzesień 2020 r. oraz maj 2021 r. 8. Zbieranie oraz transport odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła musi odbywać się pojazdem bez funkcji kompaktowania. 9. Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, zawierać nazwy miejscowości i ulic, z których będzie realizowany odbiór i transport odpadów komunalnych oraz wskazywać terminy odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. 10. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram na cały okres realizacji umowy, który następnie przekaże Zamawiającemu. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. 11. Wykonawca, po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego, ma obowiązek na własny koszt dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego oraz aneksu do umowy. Zaktualizowany harmonogram, Wykonawca również ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości. 12. W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym bądź w dniu następnym nie będącym dniem wolnym od pracy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości lub za małej liczbie pojemników/worków w przypadku nieruchomości niezamieszkałej. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną. Z informacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do zaistniałej sytuacji. Informacje muszą być przekazane pocztą elektroniczną lub pisemnie w ciągu 2 dni roboczych. 14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściciela nieruchomości o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów poprzez pozostawienie informacji w skrzynce pocztowej lub na pojemniku na odpady komunalne. 15. W przypadku dwukrotnego niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Gminę w terminie 5 dni roboczych po dniu, którego dotyczyło zdarzenie. 16. Wykonawca nie może łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Biała Piska, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach. 17. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, który winien zrealizować zaplanowaną trasę zgodną z Harmonogramem. 18. Wykonawca musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbą pojazdów, z uwzględnieniem podziału na pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych w sposób niesegregowany (zmieszany) tj. pozostałości z sortowania oraz pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Wykonawca zapewnia na etapie realizacji Usługi taką liczbę i rodzaj pojazdów do odbioru odpadów komunalnych jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych istniejących na poszczególnych nieruchomościach. 19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 20. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów: w okresach świąt kościelnych (Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wszystkich Świętach) i państwowych jak również długich weekendów oraz w okresie letnim poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 21. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na terenie szkół z Gminy Biała Piska w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego odbioru odpadów komunalnych: a) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego do godz. 12:00 i odbierze odpady tego samego dnia; b) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego po godz. 12:00 i odbierze odpady najpóźniej w dniu następnym; c) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów drogą elektroniczną. 23. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.). 24. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 25. Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowców, ładowaczy. b) Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ) i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 26. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 27. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego. 28. Obowiązkiem Wykonawcy jest udostępnienie pojazdów z celu dokonania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 29. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego za pomocą e-maila, pisma, rozmowy telefonicznej o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową realizacje zamówienia. 30. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 31. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą: a) Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia. b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe. c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513100-7

90512000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2021-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-07-01

2021-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: a) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska (art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w formie decyzji przez starostę lub inny podmiot uprawniony organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości usytuowanej w odległości do 60 km od granicy administracyjnej Gminy Biała Piska. b) Dysponuje pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy: Ø co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych (selektywnych, niesegregowanych (zmieszane)) z mechanizmem załadowczym i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony, Ø co najmniej jeden pojazd, przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5 -10m³, Ø co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów wielkogabarytowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w formie decyzji przez starostę lub inny podmiot uprawniony organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, 2. Oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzone przez Burmistrza Białej Piskiej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podaniem numeru rejestrowego (załącznik nr 7 do SIWZ), 3. Oświadczenie Wykonawcy dot. bazy magazynowo – transportowej (załącznik nr 6 do SIWZ), 4. Wykaz sprzętu (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy: a) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, c) zmiana Podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, d) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, e) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiany wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Ustawie z dnia 13 Września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 zez zm.) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), f) zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, g) zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 765, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kaplice – 1, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 29 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 127,1 Mg SEKTOR I Papier i tektura 5,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 7,5 Mg Popiół 13,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,9 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 78,2 Mg Opakowania ze szkła 8,6 Mg Odpady wielkogabarytowe 2,3 Mg Razem: 127,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 594, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Placówki szkolno - wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarze parafialne – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP) – 4, place zabaw – 4, Ø Sklepy - 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 3, Ø Trasa około 52 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 99,6 Mg SEKTOR II Papier i tektura 4,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 6,3 Mg Popiół 11,5 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 62,1 Mg Opakowania ze szkła 6,3 Mg Odpady wielkogabarytowe 1,2 Mg Razem: 99,6 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 616, Ø Liczba gospodarstw domowych – 157, Ø Hotel – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 6, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Plaża miejska Ruda – Jezioro Roś (maj – październik), Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Ruda i Giętkie, około 26, Ø Trasa około 70 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 108,1 Mg SEKTOR III Papier i tektura 2,9 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5,4 Mg Popiół 8,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,9 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 66,7Mg Opakowania ze szkła 7,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 6,3 Mg Razem: 108,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 660, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 4, place zabaw – 4, Ø Kosze przy przystankach autobusowych - 2, Ø Trasa około 57 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 126,7 Mg SEKTOR IV Papier i tektura 5,5 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 10,4 Mg Popiół 13,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 10,6 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 67,6 Mg Opakowania ze szkła 12,9 Mg Odpady wielkogabarytowe 6 Mg Razem: 126,7 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 583, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 2, place zabaw – 4, Ø Kaplica – 1, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Trasa około 51 km, Ø Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Nitki około 2, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 75,4 Mg SEKTOR V Papier i tektura 3,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 8,6 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 75,4 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 1 144, Ø Liczba gospodarstw domowych – 398, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) -1, place zabaw – 1, Ø Sklepy – 5, Ø Jednostka Wojskowa wraz z terenem poligonu, Ø Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne –14, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik), Ø Trasa około 26 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 1085,1 Mg SEKTOR VI Papier i tektura 28,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 44,4 Mg Popiół 16,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 34,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 926,9 Mg Opakowania ze szkła 11,5 Mg Odpady wielkogabarytowe 23 Mg Razem: 1085,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Bemowo Piskie: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. Jednostka Wojskowa pojemniki KP-7 i P 1100 • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowanie wielkomateriałowe - 2 razy w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) – 5 razy w tygodniu. Szacowana ilość pojemników na terenie Jednostki Wojskowej: • KP 7 – 7 szt. • P 1100 L – 71 szt. Ilość pojemników może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 485, Ø Liczba gospodarstw domowych – 96, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) – 2, place zabaw – 5, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 65 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 75,4 Mg SEKTOR VII Papier i tektura 3,7 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 8,6 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,8 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 75,4 Mg Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 940, Ø Liczba gospodarstw domowych – 206, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kaplica – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 7, Ø Sklepy - 3. Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 6, Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 158,1 Mg SEKTOR VIII Papier i tektura 5,3 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 11 Mg Popiół 20,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 11,5 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 94,3 Mg Opakowania ze szkła 10,4 Mg Odpady wielkogabarytowe 5,5 Mg Razem: 158,1 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 492, Ø Liczba gospodarstw domowych – 102, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 6, Ø Sklepy – 3, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 7, Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Sokoły Jeziorne około 39 Ø Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne (maj – październik), Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 71,9 Mg SEKTOR IX Papier i tektura 2,4 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5,5 Mg Popiół 5,3 Mg Metale i tworzywa sztuczne 7,4 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 39,1 Mg Opakowania ze szkła 5,9 Mg Odpady wielkogabarytowe 6,3 Mg Razem: 71,9 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 3957, Ø Liczba gospodarstw domowych – 1229, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 5, Ø Kościół – 1, Ø Plebania – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Cmentarz parafialny – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości przy ul. Sikorskiego, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 12, Ø Targowisko miejskie - 1, Ø Remizy OSP – 1, Ø Sklepy około – 30, Ø Sklep Dyskont Biedronka – 1, Ø Punkty gastronomiczne – 4, Ø Warsztaty samochodowe – 4, Ø Stacje paliw – 2, Ø Kosze uliczne – 98, place zabaw – 5, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik) oraz przedsiębiorstwa, Ø Trasa około 25 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 1 201,8 Mg SEKTOR X Papier i tektura 32,8 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 154,1 Mg Popiół 112,1 Mg Metale i tworzywa sztuczne 85,1 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 747,5 Mg Opakowania ze szkła 57,5 Mg Odpady wielkogabarytowe 12,7 Mg Razem: 1 201,8 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska- miasto: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe - co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października o 31 maja – co 2 tygodnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały (według danych z 31 grudnia 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 1 358, Ø Liczba gospodarstw domowych – 377, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Cmentarze komunalne – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik) – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (Sołeckie Centrum Kultury, remiza OSP) – 2, place zabaw – 2, Ø Sklepy – 7, Ø Przychodnia lekarska – 1, Ø Targowisko - 1, Ø Kosze uliczne – 18, Ø Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) Ø Trasa około 25 km Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 364,9 Mg SEKTOR XI Papier i tektura 12,1 Mg Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 44,4 Mg Popiół 26,8 Mg Metale i tworzywa sztuczne 33,1 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości z sortowania 209,9 Mg Opakowania ze szkła 19,1 Mg Odpady wielkogabarytowe 19,6 Mg Razem: 364,9 Mg Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Drygały: budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier, szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – co 2 tygodnie, • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: • Papier – co 2 tygodnie, • Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, • Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu (w odstępach czasowych co 4 tygodnie), • Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie, • Nadleśnictwo Drygały - częstotliwość wywozu identyczna jak dla zabudowy wielorodzinnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2020 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2020 12:56
Data edycji: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:38
Data przejścia do archiwum: środa, 13 maj 2020 15:16
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 176 razy
Ilość edycji: 1