BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.5.2020

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pani Joanny Krzemińskiej – Sekretarz Gminy Biała Piska działającej w imieniu i na rzecz Gminy Biała Piska, Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska z dnia 25-02-2020 r. (data wpływu)
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Dobudowa oświetlenia drogowego na części działek o numerach geodezyjnych 119, 85 w obrębie ewidencyjnym Cwaliny, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że akta sprawy są dostępne dla stron w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Białej Piskiej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem formy i miejsca udostępnienia akt (tel. /87/ 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, 
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń we miejscowości Cwaliny

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

Data powstania: piątek, 10 kwi 2020 10:50
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2020 10:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 76 razy