BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.5.2020.5

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284), 
                                                                           
BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ ZAWIADAMIA STRONY

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 114/1, w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, którego wnioskodawcą jest Adrian Pudlik reprezentujący HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że akta sprawy są dostępne dla stron w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem formy i miejsca udostępnienia akt (tel. /87/ 424 13 63), w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284.) 
stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 8 kwi 2020 12:27
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2020 12:29
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 77 razy