BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Pakiet - pomoc dla przedsiębiorców Gminy Biała Piska

Burmistrz Białej Piskiej wprowadza „Pakiet - pomoc dla przedsiębiorców Gminy Biała Piska” skierowany do przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami epidemii, którzy:

1. Na dzień 12 marca 2020 r. mieli zarejestrowaną  i prowadzili działalność gospodarczą.
2. W CEIDG na dzień 12 marca 2020 r. jako siedzibę firmy wskazali gminę Biała Piska.
3. Prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową lub są współwłaścicielami firmy.
4. Są zmuszeni do zamknięcia firmy lub zawieszenia działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433 oraz utracili z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dochody, w wysokości co najmniej 60%, w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek.  

Pakiet będzie stosowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w szczególności, wymienioną w ww. rozporządzeniu, tj.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
 • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych,
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • inna działalność która została dotknięta konsekwencjami epidemii 

lub prowadzących handel detaliczny: 

 • wyrobami tekstylnymi
 • wyrobami odzieżowymi
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi
 • meblami i sprzętem oświetleniowym
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi

a także innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii. 

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku z załącznikami.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: um@bialapiska.pl, jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12 - 230 Biała Piska.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna pomimo przyznanej ulgi, przedsiębiorca będzie miał możliwość ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

Proponowane pakiety pomocy: 

Pakiet nr 1:

Na podstawie art. 55 i art. 56 ustawy o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz 869 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/271/2001 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2001 r.  przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługowym, którzy byli zmuszeni zawiesić, zamknąć lub znacząco ograniczyć swoją działalność, w miesiącu marcu 2020 r. lub w następnych miesiącach i związane jest to z pandemią wirusa COVID 19, po złożeniu indywidualnego wniosku, mogą skorzystać: 

 • z obniżenia kwoty naliczonego czynszu
 • rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
 • umorzenia czynszu najmu, dzierżawy (oprócz opłat za media)

Wniosek o udzielenie ulgi cywilnoprawnej wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Pakiet nr  2:

W uzasadnionych przypadkach i na indywidualny wniosek przedsiębiorcy - podatnika podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych (wyłącznie w przypadku utraty dochodów np. przewozy osobowe),  będzie możliwość:

 • odroczenia terminu płatności podatku
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty
 • umorzenia określonej części zaległości podatkowych
 • wstrzymanie naliczania odsetek od zaległości powstałych od 1 marca 2020 r.

po złożeniu wniosku o udzielenie ulgi podatkowej z załącznikami do pobrania poniżej.

Pakiet nr 3:

 1. Na wniosek przedsiębiorcy zostaną wstrzymane opłaty za odpady komunalne na czas zawieszania działalności gospodarczej.

Wstrzymanie opłat za odpady będzie możliwe po złożeniu deklaracji. Deklaracja do pobrania poniżej.

 1. Do końca czerwca br. gmina wstrzymuje wszystkie czynności egzekucyjne dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i należności cywilnoprawnych.

Udzielenie ww. umorzeń dotyczy wyłącznie zaległości oraz zobowiązań z 2020 roku.

Pomoc będzie udzielana na podstawie decyzji Burmistrza Białej Piskiej decyzji, wydanej na uzasadniony wniosek podatnika lub najemcy lokalu.

Pozostałe osoby, które nie uregulują należności w terminie, będą zobowiązane do dokonania wpłat należnych gminie łącznie z odsetkami.

Data powstania: wtorek, 7 kwi 2020 12:45
Data opublikowania: wtorek, 7 kwi 2020 17:24
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Marta Zysk
Artykuł był czytany: 369 razy