BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.6.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek Pana Michała Kuczyńskiego ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s. j., ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin z dnia 12.03.2020 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na części działek o numerach geodezyjnych 45/1, 82/3, 82/4, 29/1, 77/1, 29/2, 28/2, 27/2, 25/3, 25/2, 6/5, 6/2, 7/3, 7/2, 8/1 w obrębie ewidencyjnym Gruzy, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  w pokoju nr 9 w godzinach: pn.- wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.- pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Gruzy.    

Burmistrz Białej Piskiej
Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 17 mar 2020 08:35
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2020 08:38
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 21 razy