BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

     W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pana Rafała Drobota
działającego w imieniu i na rzecz
PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

z dnia 05-02-2020 r. /data wpływu/
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 13.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nN wraz ze słupami. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 17, 28, 51 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskie w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 700-1500, śr. 830-1630, czw.-pt. 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń we miejscowości Pogorzel Mała.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 08:55
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 86 razy