BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.5.2019.8

o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
ZAWIADAMIAM
że w dniu 05.03.2020 r. zostało wydane postanowienie znak PBI.6220.5.2019.7 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działkach   o numerach geodezyjnych 242/7, 242/8, 242/17, 242/18, 242/10, 242/11, 242/15, 242/16, 232/11, 251/1, 253/1, 254, 3/1, 3/2, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska.
Wnioskiem z dnia 13.02.2020 r. Pan Mariusz Piskała, reprezentujący NORTH PETROL Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk zwrócił się do Burmistrza Białej Piskiej o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Złożenie Organowi wymaganego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w terminie, spowodowało usunięcie przyczyny zawieszenia postępowania administracyjnego, dając podstawy do jego podjęcia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Szkody.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: poniedziałek, 9 mar 2020 07:35
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2020 07:38
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 50 razy