BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.1.2020

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pana Artura Perkowskiego
ul. Kościukowska 48, 16-070 Choroszcz
działającego w imieniu i na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z dnia 23.12.2019 r. /data wpływu/
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 13.02.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa elektroenergetycznych kablowych linii średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, napowietrznych i kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na działkach o numerach geodezyjnych 227, 228/1, 228/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.-pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Pałdyna

Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 14 lut 2020 09:02
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 09:16
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 117 razy