BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na remont budynku wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17

Remont budynku wielorodzinnego - ul. Sienkiewicza 17, Biała Piska

 

Znak sprawy 02/ZEC/WM/2020                                                                                                                                                               Biała Piska, dnia 03.02.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Remont budynku wielorodzinnego

w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17 ”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Sienkiewicza 17, w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego

w/w Wspólnoty Mieszkaniowej:

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 17,

12-230 Biała Piska

NIP 849-14-80-001

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Hanna Grabowska

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę , referencje i udzieloną gwarancję .

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : „ Remont budynku  wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Białej Piskiej”

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :

  1. Zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową

   • wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę z elementami wyposażenia dachu oraz przebudową kominów z cegły,

   • remont i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu w zakresie niezbędnym,

   • wymiana obróbek blacharskich,

   • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

   • wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

   • remont schodów zewnętrznych – frontowych,

   • wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kuchni lokalu nr 1,

   • remont klatki schodowej (malowanie ze szpachlowaniem ścian i sufitów, wykonanie posadzki z gresu),

   • wykonanie opaski wokół budynku,

   • naprawa pęknięć ścian zewnętrznych ze wzmocnieniem ław fundamentowych w zakresie niezbędnym,

   • malowanie elementów metalowych,

   • prace towarzyszące.

Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , projekcie  bud., oraz przedmiarze robót .

2.2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu

zamówienia.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy,

2.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na

wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat . Gwarancja jakości obowiązuje od

chwili odbioru końcowego robót

2.6. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

2.7. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany

jest wykazać , że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty

budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone

2.8. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi

robotami przez kierownika robót

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.

       • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)

        wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

2.9. Dokumentacja ( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, Projekt arch. - bud.) załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy - znajdują się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-200 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe

2.10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją

odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być

konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania

zamówienia.

2.11. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia

jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami

Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi

zmianami).

2.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z

obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o

ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)

2.13. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace

uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

2.14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia

prac remontowych w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu w przypadku wystąpienia

opadów deszczu.

 

3. Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020r.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).

b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).

f) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) Zał. Nr 3

g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania - - - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (Załącznik nr 4 )

h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której/(ych) mowa w ppkt „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 ). Wykonawca zamiast w/w oświadczenia może dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.

  j) Parafowany wzór umowy z załącznikiem .( Zał. nr 6)

  k) Kosztorys ofertowy- szczegółowy

 

 

5. Sposób przygotowania oferty.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe

spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „ Remont budynku wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17 oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :

Remont budynku wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

 

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną ,ustali cenę ryczałtową oferty. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych ich wartość zostanie określona w oparciu o złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-

 • koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )

 • koszty podłączenia do instalacji elektrycznej i wodociągowej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

 • koszty zajęcia pasa drogowego

   

 1. Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 6 ).

 4. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

 1. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2020r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

9. Zakończenie postępowania :

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po pozytywnej weryfikacji banku wniosku kredytowego, złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz audytu remontowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

4/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia

5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

6/ Wzór umowy

7/ Przedmiary robót

8/ Kosztorys ślepy

9/ Projekt bud. cz. opisowa i rysunkowa

10/Projekt wykonawczy cz. opisowa i rysunkowa

11/ STWiORB

 

Projekt arch.-bud., Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12 230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 11:19
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2020 11:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lut 2020 07:56
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 77 razy