BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna o monitoringu

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej (adres: ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska; e-mail: biuro@zecbialapiska.pl)
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Państwa dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom lub podmiotom na podstawie przepisów prawa a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu systemów informatycznych.

Data powstania: piątek, 17 sty 2020 13:41
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2020 13:48
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 33 razy