BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

1. Wydobywanie kopalin.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej - starostów lub marszałków województw.

Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:
- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
- nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od ... do . . . ).

W przypadku naruszenia ww. wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego ustala prowadzącemu taką działalność w drodze decyzji opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosiła w 2019 r. 24,80 zł/tonę.

2. Wykonywanie prac geologicznych - np. wiercenie studni.

Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Są jednakże wyjątki, gdy nie stosuje się przepisów, np.: do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi poza obszarami górniczymi, czy do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykonywania studni o głębokości przekraczającej 30 m i/lub planowanym poborze wody większym niż 5 m3 na dobę, wymagany jest projekt robót geologicznych.
Brak tego projektu skutkuje nałożeniem przez organ nadzoru górniczego opłaty podwyższone w wysokości 40 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stroną postępowań w przypadku ustalania opłat podwyższonych jest odpowiednio:
1) przedsiębiorca, albo
2) podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo
3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo
4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.

W przypadku braku ww. podmiotów stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Okręgowym Urzędem Górniczym w Warszawie:
teł. 22 59 69 100, 22 69 69 125, 22 59 69 134
e-mail: ougwarszawa@wug.gov.pl

mgr Antoni Giłka
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

 
 
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 sty 2020 14:10
Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 14:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 161 razy