BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.1.2020

o wszczęciu postępowania

    W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:
Pana Artura Perkowskiego
ul. Kościuszkowska 48, 16-070 Choroszcz
działającego w imieniu i na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z dnia 23.12.2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
Budowa elektroenergetycznych kablowych linii średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, napowietrznych i kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 227, 228/1, 228/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pn.- wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.- pt. 7:00-15:00  (tel. 87 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: czwartek, 2 sty 2020 14:01
Data opublikowania: czwartek, 2 sty 2020 14:03
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 145 razy