BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na 2020 rok
Ogłoszenie nr 510283707-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.
Gmina Biała Piska: Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na 2020 rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632521-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540267991-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12-230  Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail e.zyskowska@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na 2020 rok
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.ZP.271.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na rzecz Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów oraz usług kurierskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) w ilości i rodzajach określonych w załączniku Nr 1a do SIWZ w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. 3.2 Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1a do SIWZ. 3.3 Ilość i rodzaj przesyłek określonych w załączniku nr 1a do SIWZ ma charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach, a po stronie Wykonawcy podstaw do wysuwania roszczeń w przypadku nadawania przesyłek w ilościach mniejszych lub większych niż szacunkowe. Zmiany ilości oraz/lub rodzaju przesyłek nie stanowią podstawy do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za usługi faktycznie wykonane. 3.4.Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie zestawienia przesyłek. Przesyłki nierejestrowane i paczki nadawane będą na podstawie zestawienia ilościowego. Zestawienia sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Potwierdzenie przekazania przesyłek będzie następowało poprzez wpisanie daty i złożenie podpisu na dokumencie zawierającym m. in. wykaz adresatów. 3.5 Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę na wskazany na przesyłce adres do każdego miejsca w kraju i zagranicą. 3.6 Realizacja przedmiotowego zamówienia odbywać się musi zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Informacje o adresatach (a tym treść korespondencji) muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym. 3.7 W przypadku zaginięcia przesyłki rejestrowej Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia odszkodowania Zamawiającemu w wysokości adekwatnej do wartości poniesionej szkody 3.8 Wykonawca musi dysponować placówką odbiorczą na terenie miasta Biała Piska. 3.9 Placówka musi być czynna w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku. 3.10 Usługi pocztowe będą opłacane przez Zamawiającego po miesiącu rozliczeniowym. Wykonawca wystawi fakturę VAT zawierającą zestawienie ilościowo – wartościowe poszczególnych przesyłek pocztowych. Faktury będą płatne przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wymóg Zamawiającego stanowi kryterium pozacenowe) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (w tym dostarczonej: w wersji papierowej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub poczty elektronicznej na adres a-mail Zamawiającego: faktury@bialapiska.pl. 3.11 Wykonawca wystawi fakturę na: Nabywca: Gmina Biała Piska ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska NIP 849-14-99-704. Odbiorca: Gmina Biała Piska – Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska. 3.12 Jeśli w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154924.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POCZTA POLSKA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 171222.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171222.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171222.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Data powstania: wtorek, 31 gru 2019 10:41
Data opublikowania: wtorek, 31 gru 2019 10:43
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 162 razy