BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XVII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 29 listopada 2019 r. (piątek ) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV ponadplanowej, a zarazem XIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad V ponadplanowej, a zarazem XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 15 listopada 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Biała Piska w 2019 r.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie reprezentowania Gminy Biała Piska w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2018 -2023,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej oraz   podległej Komisji Mieszkaniowej,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty,
 • uchwalenia „Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała Piska,
 • zawarcia porozumienia Gminy Biała Piska ze Starostwem Powiatowym w Ełku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty z Gminy Biała Piska przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
 • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Data powstania: piątek, 22 lis 2019 08:55
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 09:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2019 08:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1051 razy