BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XL/382/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie
sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Skarżynie pod numerem 17
stanowiącej własność Gminy Biała Piska.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego jak niżej:
Lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku mieszkalnym dwurodzinnym w Skarżynie pod numerem 17, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 35/1 o powierzchni 1319 m2 wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: wtorek, 14 lut 2006 08:33
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2006 08:41
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1632 razy