BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018

o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 04.11.2019 r. zostało wydane postanowienie znak BiRG.6733.2.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Białej Piskiej z dnia 06.08.2018 r. znak BiRG.6733.2.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 47/5 w obrębie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biała Piska.
    W dniu 29.10.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z prośbą o przesłanie akt sprawy dotyczących w/w inwestycji, w związku ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez P4 Sp. z o.o.                          w Warszawie, reprezentowaną przez radcę prawnego Dariusza Puwalskiego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak SKO.73.423.2019 z dnia 19.09.2019 r. uchylające w całości postanowienie znak BiRG.6733.2.2018 z dnia 08.07.2019 r. wydane przez Burmistrza Białej Piskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BiRG.6733.2.2018 z dnia 06.08.2018 r. dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 47/5 w obrębie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biała Piska.
    Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanego postanowienia można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa   i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    

    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Dmusy,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: środa, 6 lis 2019 07:14
Data opublikowania: środa, 6 lis 2019 07:18
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 297 razy