BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.9.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pana Janusza Topolskiego
ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin
- działającego w imieniu
PGE Dystrybucja S.A.
O/Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
z dnia 23-08-2019 r. /data wpływu/
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 25.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 122, 218, 219/15, 219/16, 219/17, 1022/2, 1022/3, 1022/5 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

 

Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2019 07:30
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2019 07:34
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 281 razy