BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XL/379/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie
sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Monetach pod numerem 16
stanowiących własność Gminy Biała Piska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych jak niżej:
1. Lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku mieszkalnym trzyrodzinnym w Monetach 16, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 404 o powierzchni 3763 m2 wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie,

2. Lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku mieszkalnym trzyrodzinnym w Monetach 16,
usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 404 o powierzchni 3763 m2
wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: wtorek, 14 lut 2006 08:29
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2006 08:40
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1607 razy