BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uzupełniające Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z prośbą  o  przeprowadzenie wyborów uzupełniających:

-  ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencje 2020-2023 - 2 ławników.

Rada Miejska w Białej Piskiej przeprowadziła procedurę wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencje 2020-2023. Kandydaturę na ławnika do Sądu Rejonowego zgłosiła 1 osoba i została wybrana na ławnika. Natomiast Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, na wniosek Prezesa Sadu Rejonowego w Piszu, na posiedzeniu w dniu 16 września 2019 r. ustaliło liczbę 2 ławników, którzy winni być wybrani przez Radę Miejską w Białej Piskiej z terenu miasta i gminy Biała Piska w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Piszu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru 1 ławnika w wyborach uzupełniających.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 2. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 3. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 4. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 5. duchowni, 
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 08 listopada 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Rada Miejska w Białej Piskiej będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Wzory oświadczeń
 3. Lista osób popierających kandydata

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek  godz. od 7.00 do 15.00.

w Biurze Rady Miejskiej w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-2300 Biała Piska, pok. Nr 19.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel. 87 424 13 56.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej w Białej Piskiej po 8 listopada 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 paź 2019 13:51
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 13:53
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 139 razy