BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XL /374/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późń. zm) oraz art. 4 ust 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1231 ze zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje :

§ 1

Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 lut 2006 09:26
Data opublikowania: środa, 8 lut 2006 09:29
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1722 razy