BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXXIX/368/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Na podstawie art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
W Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” przyjętym uchwałą
Nr XXXVIII/357/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała Piska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
i przyjęcia Statutu Związku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Członkami Związku są:
a) Miasto Ełk,
b) Gmina Ełk,
c) Gmina Kalinowo,
d) Gmina Prostki,
e) Gmina Stare Juchy,
f) Gmina Kowale Oleckie,
g) Gmina Olecko,
h) Gmina Świętajno,
i) Gmina Wieliczki,
j) Gmina Dubeninki,
k) Gmina Gołdap,
l) Gmina Biała Piska”
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„ § 12. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą: Prezydent Ełku, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin – będący członkami Związku.
2. Na wniosek wójta, Burmistrza Rada Gminy może powierzyć reprezentowanie gminy
w zgromadzeniu zastępcy wójta, burmistrza albo radnemu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data powstania: środa, 8 lut 2006 09:20
Data opublikowania: środa, 8 lut 2006 09:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1811 razy