BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  25 września  2019 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
 6. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2019 r.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu,
 • zmiany uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 • rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Rejonu Alytus oraz Gminy Biała Piska do rozwoju transgranicznej turystyki”,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.:” Integracja publiczna dla osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego w Alytusie i Białej Piskiej.”,
 • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję na kadencję 2020-2023.

 

 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

 

Data powstania: czwartek, 19 wrz 2019 12:00
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2019 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 wrz 2019 07:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 343 razy