BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE PBI.6220.4.2019.12

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.  2081 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 17-09-2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PBI.6220.4.2019.11 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 150 DJP, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o poj. 3200 m3, zlokalizowanego w podziemnych kanałach pod projektowanym budynkiem, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m³. Lokalizacja inwestycji  na działkach o numerach geodezyjnych 134/1, 135/8 w obrębie ewidencyjnym Kumielsk, gmina Biała Piska.Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, z opinią
i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Zastępca Burmistrza

Data powstania: wtorek, 17 wrz 2019 15:02
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 25 wrz 2019 07:29
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 85 razy