BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.9.2019

o wszczęciu postępowania

    W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:
Pana Janusza Topolskiego
ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin
działającego w imieniu
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
w imieniu którego działa
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

z dnia 23-08-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 122, 218, 219/15, 219/16, 219/17, 1022/2, 1022/3, 1022/5 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać  w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500  (tel. /87/ 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Pałdyna

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 14:54
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 15:00
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 312 razy