BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kostorysowej - Pl. A. Mickiewicza 23, 12-230 Biała Piska

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztrysowej

 

Znak sprawy 09/ZEC/WM/2019                                                                                                                                                                                    Biała Piska, dnia 03.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , niezbędnej do przeprowadzenia remontu dachu oraz malowania elewacji na obiekcie przy ul. Plac Adama Mickiewicza 23 w Białej Piskiej

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 23 w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , niezbędnej do przeprowadzenia remontu na ww. obiekcie .

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Plac Adama Mickiewicza 23

NIP 849-14-80-461

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

 

   • Wiesław Brzozowy

tel. 508 197 020

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę .

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

 • prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do

akceptacji zamawiającego

 • uszczegółowionego projektu budowlano- wykonawczego

 • kosztorysu inwestorskiego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

DANE O BUDYNKU:

 • Budynek mieszkalno – użytkowy

 • Kubatura 3710,60 m3

 • Pow. użytkowa 502,20 m2

 • pow. zabudowy 371,70 m2

 • Rok budowy - 1885

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wzmagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej)

 2. Opracowanie projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach , a kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiar robót w 1 egzemplarzu , specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach, audyt energetyczny w 2 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.

 3. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

 5. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.

 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

 7. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.

 8. Termin realizacji zamówienia 21 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

 9. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie min. :

  - wymiana pokrycia dachowego z z dachówki ceramicznej z elementami wyposażenia dachu

- remont i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu w zakresie niezbędnym

- wymiana obróbek blacharskich

- przebudowa kominów z cegły

- malowanie elewacji

- wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac wynikających z założeń projektowych

III. Kryterium wyboru oferty :

100% - cena

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

IV. Wymagane dokumenty

 • druk oferty

 • parafowany projekt umowy

 • kopia aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

 

V. Miejsce , sposób i termon składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.09.2019r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

VI. Termin realizacji zamówienia : jak w pkt I, ppkt. 11

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

 

VI. Załączniki

 

 • druk oferty

 • projekt umowy

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 13:51
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 14:49
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 310 razy