BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XL /385/06

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kowalewie


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Podejmuje się decyzje o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Kowalewie podległej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej z dniem 31 sierpnia 2006r.


§ 2

Obwód Szkoły Filialnej w Kowalewie przejmie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data powstania: wtorek, 7 lut 2006 11:03
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2006 11:06
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1693 razy