BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres od 08 grudnia 2005r. do 2 lutego 2006r.
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących:
* zasad dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Biała Piska
* zmian w budżecie gminy na 2005 r.
* wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Miejskim w Białej Piskiej
* planu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
* realizacji zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście i gminie
Biała Piska na 2006 r.
* przeprowadzenia kontroli obiektów o dużych powierzchniach dachowych. Powołany,
w drodze zarządzenia zespół, dokonał kontroli obiektów o dużych powierzchniach dachowych, pod kątem wyeliminowania zagrożeń katastrofami budowlanymi, które mogą być spowodowane zalegającymi na dachach śniegiem i lodem.
Realizując uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie podatków i opłat lokalnych w wysokościach określonych na ubiegły i bieżący rok budżetowy wydano:
- decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie pieniężne, w sprawie zwolnień z podatku
rolnego na powiększenie gospodarstwa rolnego i przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku
rolnym
- zaświadczenia do celów notarialnych w oparciu o uregulowania ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego
2.wysłano wezwania w sprawie podatku od nieruchomości
3.sporządzono archiwizację danych i wydruków na dzień 31 grudnia 2005 r. oraz
sprawozdanie roczne Rb-27s, Rb PDP z wykonania planu dochodów budżetowych za rok
2005
4.zaksięgowano wpływy podatków i opłat lokalnych wniesionych na konto urzędu w m-cu
styczniu br.
5.wystawiono PIT-8B dla sołtysów
6.sporządzono sprawozdania o zaległych zobowiązaniach i udzielonej pomocy publicznej
7.wystawiono tytułu wykonawcze do Urzędu Skarbowego
8.spisano 13 protokołów i wystawiono decyzje umorzeniowe na łączną kwotę zaległości
1.144,60 zł.
9.wystawiono i zakopertowano 306 upomnień na zaległości podatkowe III raty 2005 r.
10.wystawiono 4 tytuły wykonawcze o wpis do hipoteki przymusowej do Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Piszu na łączną kwotę 6.845,30 zł.
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wygląda
następująco:
1. sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc grudzień 2006r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. wydano 214 odpisów skróconych i 10 zupełnych aktów stanu cywilnego
3. przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński,
4. sporządzono i rozliczono 5 aktów małżeństwa, w tym 2 zagraniczne
5. sporządzono i rozliczono 7 aktów zgonu
6. wydano 2 decyzje w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego
7. wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia pisowni nazwiska i zmiany imienia
8. przyjęto i wprowadzono do bazy danych 276 wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe
9. wydano 254 dowody osobiste, założono im koperty dowodowe, wprowadzono do rejestru i naniesiono zmiany w ewidencji dowodów.
Wykonano:
1.Sprawozdawczość DW-1 i DW-2 dla Urzędu Statystycznego o stanie ludności
zameldowanej na pobyt czasowy.
2. Do Krajowego Biura Wyborczego przekazano sprawozdanie o stałych okręgach
wyborczych i obwodach głosowania w oparciu o stały rejestr mieszkańców
3. Opracowano imienny wykaz 6-cio latków rocznika 2000 do szkół podstawowych i
rocznika 1993 do gimnazjów.
4. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie z pobytu
stałego.
5. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego.
6. Aktualizowano rejestr wyborców.
7. Przetwarzano dokumentację dla TBD i MSWiA w Warszawie.
8. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
9. Współpracowano z organami administracji odnośnie zmian wynikających
z ewidencji ludności i USC.
Z zakresu działalności gospodarczej, spraw obronnych, wojskowych i specjalnych został sporządzony:
1. Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy.
2. Wykonany oraz uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Piszu kalendarzowy plan
działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie miasta
i gminy Biała Piska w 2006r.
3. Opracowany i uzgodniony ze Starostwem Powiatowym kalendarzowy plan działania
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy
Biała Piska w 2006 r.
4. Sporządzono sprawozdania dotyczące spraw obronnych i obrony cywilnej
5. Naliczono i pobrano I ratę opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej przedstawia się następująco:
1. Przyjęto 224 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 210 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 2 negatywnie / decyzja odmowne/
- pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od
07.12.05 do 31.01.2006r. - 27 051,28 zł .
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na
grudzień 2005r. i styczeń 2006r.
Ogółem kwota do wypłaty dla zarządców i wnioskodawców za okres dwóch miesięcy to
155 945,29 zł
4. Sporządzono sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące części dodatki mieszkaniowe, zgodnie z którym :
- od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wypłacono 992 570,06 zł ( 7 331 szt. )
( z tego mieszkania: - gminne 339 187,42 zł 3 026szt.
- spółdzielcze 176 922,89zł 1127 szt.
- wspólnoty mieszkaniowe 174 347,93zł 1074 szt.
- prywatne 119 313, 52zł 1257 szt.
- inne 122 967,89zł 847szt.)

Ponadto:
 Prowadzono sprawy bieżące z zakresu zarządzania budynkami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.
 Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie Gminy Biała Piska i zawierano umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych
 Na bieżąco rozliczano faktury za energię elektryczną
 Załatwiano bieżące sprawy związane z zaległościami czynszowymi po byłym ABK– m.in. w zakresie prowadzenia rejestru dokonanych wpłat, zestawień zaległości.
 Załatwiano sprawy związane z bieżącymi zaległościami czynszowymi
 Przygotowano projekt Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Białej Piska
 Nadawano numery porządkowe budynkom i wyjaśniano sprawy sporne w w/w kwestii.
 Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt – bieżące interwencje.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:
 Przygotowano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy,
 Przygotowano propozycję Planu Aglomeracji Gminy Biała Piska,
 Wydawano zaświadczenia o dotychczasowym i aktualnym przeznaczeniu terenów oraz
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Przygotowywano opinie dotyczące wpływu inwestycji na ochronę środowiska w związku z wydawaniem decyzji przez Starostwo Powiatowe,
 Podejmowano interwencje w związku z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 Przygotowano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 W związku z dużymi mrozami dokonywano pomiar temperatur w lokalach stanowiących własność Gminy
Ponadto:
 przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji i prowadzono bieżące rozliczanie finansowe inwestycji
 prowadzono nadzór nad wykonaniem podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji Bemowo Piskie- Drygały wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.
 przygotowano dokumentację do odbioru końcowego inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Bełcząc
 przygotowano dokumentację do rozliczenia finansowego z WFOŚiGW inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Bełcząc
 Przygotowano procedurę przetargową na sprzedaż i dostawę paliwa dla urzędu
Z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1. dokonywano rozliczeń z zużycia paliwa i olei przez pojazdy pożarnicze i sprzęt
specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach.
2. Dokonywano analizy realizacji zadań wykonywanych w ramach przyznanych środków
z budżetu gminy na 2005 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeznaczonych na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.
W zakresie zagadnień z branży rolnictwa:
1. W grudniu 2005 roku dokonywano na terenie gminy w wylosowanych gospodarstwach rolnych:
a) badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji żywca, produkcji zwierzęcej.
b) badanie pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji zwierzęcej.
Na zasadzie odwiedzin każdego gospodarstwa wylosowanego przez Urząd Statystyczny przeprowadzono z rolnikiem wywiad tj. zebrano dane dotyczące pogłowia zwierząt oraz dane dotyczące produkcji zwierzęcej. Wszystkie dane naniesiono na odpowiednie druki
Ponadto w analizowanym okresie:
1. Sporządzono 3 wykazy do przetargu w trybie bezprzetargowym i 24 umów dzierżawy
W zakresie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów:
- Uaktualniono rejestry według stanu na 31 grudnia 2005 rok.
- Naliczono opłatę roczną i VAT z wysłaniem zawiadomień o obowiązującej kwocie wpłaty do 31 marca 2006 r.
W zakresie zadań z gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej.
a) Sprawdzono w terenie zasadność wpływających podań o usunięcie drzew lub krzewów.
b) Przygotowano zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
c) Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Piszu z wnioskiem o wydanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach gminnych.
Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych, tj.:
a) działki numer 722/13 o powierzchni 530 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
b) działki numer 722/11 o powierzchni 143 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
c) Lokalu mieszkalnego numer 7 w budynku wielolokalowym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
a) Na nieruchomość niezabudowaną - działkę budowlaną numer 773 o powierzchni 570 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Cichej przeznaczoną do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
b) Na nieruchomość niezabudowaną – działką budowlaną numer 774 o powierzchni 566 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Cichej przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska.
2. Prowadzono akcji w sprawie ZGŁOSZEŃ do Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie wymagań dotyczących higieny pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
3. Przygotowanie dokumentacji: wypisów z rejestru gruntów i kopii map ewidencyjnych na drogi gminne położone w obrębach wsi: Bełcząc, Cibory, Cwaliny Dmusy, Grodzisko i Bemowo Piskie, potrzebnej do założenia ksiąg wieczystych na te nieruchomości.

Burmistrz

Andrzej Kurzątkowski

Data powstania: piątek, 3 lut 2006 09:11
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 09:17
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8647 razy