BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r.

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w wykazie nieruchomości znak: GKMiN.6840.15.2019  z dnia 29.07.2019 r. 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym

156/9 o pow. 87 m2 położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza

 

prostuje się zapisy w tabeli, w ten sposób, że w miejsce zapisów :

w rubryce: „Cena nieruchomości w zł: 5 662,00 zł. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
(Dz.U.2018 r. poz. 2174 ze zm.).”

w rubryce :„Przeznaczenie nieruchomości: Dla obszaru na którym znajdują się
ww. nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.”

wpisuje się odpowiednio:

w rubryce: „Cena nieruchomości w zł: 5 662,00 zł. + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.”

w rubryce: „Przeznaczenie nieruchomości: Dla obszaru na którym znajdują się
ww. nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.” Decyzją Burmistrza Białej Piskiej nr TIOŚ 7331/21-2/05 z dnia 13.05.2005 r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: Modernizacja istniejącej stacji paliw płynnych polegająca budowie zadaszenia nad dystrybutorami paliwowymi i zbiornikiem na gaz,

  • montaż zbiornika na gaz o poj. maks. do 10 m³,
  • budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestycja obejmuje działki o nr geod. 158 i 156/1 w Białej Piskiej przy Placu Adama Mickiewicza. W/w decyzja została zmieniona decyzją Burmistrza Białej Piskiej nr TIOŚ 7331/2-2/05 z dnia 05-12-2005 r. i otrzymała brzmienie: Modernizacja istniejącej stacji paliw płynnych polegająca na:

  • budowie zadaszenia nad dystrybutorami paliwowymi i zbiornikiem na gaz,
  • montaż zbiornika na gaz o poj. maks. do 10 m³,
  • budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury technicznej w tym instalacji podziemnego, zbiornika dwupłaszczowego, czterokomorowego o łącznej pojemności 60 000 l do dystrybucji paliw płynnych. Inwestycja obejmuje działki o nr geod. 158 i 156/1 w Białej Piskiej przy Placu Adama Mickiewicza.

W wyniku podziału działki o nr geod. 156/1 powstała mi.in. działka o nr geod. 156/9.”

Pozostała treść wykazu zostaje bez zmian.

Sprostowanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:55
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2020 12:48
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 294 razy