BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprostowanie wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r.

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w wykazie nieruchomości znak: GKMiN.6840.16.2019  z dnia 29.07.2019 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym

156/7 o pow. 213 m2położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza

 

prostuje się zapisy w tabeli, w ten sposób, że w miejsce zapisów :

w rubryce: „Cena nieruchomości w zł: 11 987,00 zł. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
(Dz.U.2018 r. poz. 2174 ze zm.).”

w rubryce :„Przeznaczenie nieruchomości: Dla obszaru na którym znajdują się
ww. nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.”

wpisuje się odpowiednio:

w rubryce: „Cena nieruchomości w zł: 11 987,00 zł. + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.”

w rubryce: „Przeznaczenie nieruchomości: Dla obszaru na którym znajdują się
ww. nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.” Na w/w działkę Burmistrz Białej Piskiej wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PBI.6733.8.2019 z dnia 31.07.2019 r. dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN-0,4kV o długości około 4500[m]. Budowa złącz kablowych nN. Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV wraz ze słupami. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 50/2, 59, 60/1, 60/6, 113, 138/1, 138/4, 138/10, 141/1, 143/3, 143/5, 143/11, 143/18, 143/29, 146/4, 146/5, 147/1, 147/8, 147/12, 147/22, 151, 152, 153/1, 155, 156/7, 156/8, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158, 163, 164, 165, 167/2, 167/3, 169/10, 173, 174/6, 174/7, 174/8, 175/18, 176/3, 176/4, 176/6, 177, 178/2, 179/6, 179/9, 181/2, 181/3, 182, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 183/10, 184, 185, 186/1, 186/4, 187, 188, 189/2, 190, 191/1, 193/12, 193/16, 198/38, 193/42, 194, 225, 226/8, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/25, 26/27, 227, 228/1, 229/1, 229/5, 230/6, 231/18, 232/1, 233/1, 234, 264/5, 264/7, 264/13, 264/17, 265/9, 288/10, 289, 809/1, 809/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.”

 

Pozostała treść wykazu zostaje bez zmian.

Sprostowanie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:52
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2020 12:48
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 237 razy