BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE - Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020                                       DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska 

Termin składania ofert: 9.08.2019 roku, do godziny 1500.

Kryterium oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną netto.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy zbóż (żytnia, pszenna, owsiana, pszenżyta) i rzepaku (do 30% całości dostaw) do celów energetycznych, dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2019/2020, w postaci:
 • prostopadłościennych kostek o wymiarach 120x90x240 lub 120x120x240, w ilości 500 ton; wilgotność do 20%.                             
 1. Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 50% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionej przez Odbiorcę biomasy.
 2. Słoma będzie dostarczana przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę telefonicznych zamówień.
 3. Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Odbiorcę.
 4. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać słomę stanowiącą przedmiot zamówienia do kotłowni zlokalizowanej w Białej Piskiej przy ul. Witosa.                  
 5. Koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
 6. Rozładunek po stronie Odbiorcy.
 7. Odbiorca ma prawo ważyć każdą dostawę.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią.
 3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 4. Odbiorca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz cenowy,

- formularz ofertowy

- parafowany projekt umowy.

 

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu:

Agnieszka Szumowska – nr tel. 87 42 39 003

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 lip 2019 13:11
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2019 13:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sie 2019 13:22
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 84 razy