BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE PBI.6220.4.2019.10

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 06-09-2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 150 DJP, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o poj. 3200 m3, zlokalizowanego w podziemnych kanałach pod projektowanym budynkiem, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m³. Lokalizacja inwestycji  na działkach o numerach geodezyjnych 134/1, 135/8 w obrębie ewidencyjnym Kumielsk, gmina Biała Piska.”
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy,
w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2019 09:01
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 09:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 08:55
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 103 razy