BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 czerwca 2019 r.

  1. Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Białej Piskiej.
  2. Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2018 r.
  3. Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2018 r.
  4. Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019 -2027.
  5. Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 r.
  6. Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020-2023.
  7. Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/412/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty
  8. Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Biała Piska a Rejonem Alytus.
  9. Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 08:06
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 08:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 182 razy