BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.13.1.2018

o dokonaniu zmian w decyzji nr BiRG.6733.13.2018 z dnia 29-10-2018 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: Biura Projektowego i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz działającego w imieniu Gminy Biała dokonano zmian w decyzji nr BiRG.6733.13.2018 z dnia 29-10-2018 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
„Przebudowa drogi gminnej 175513N /ul. Bolesława Prusa w Białej Piskiej/ oraz przebudowa odcinka drogi gminnej 175510N /ul. Batorego w Białej Piskiej/ wraz z dobudową oświetlenia drogowego i budową kanalizacji deszczowej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 132, 133/4, 133/12, 133/17, 134/4, 134/5, 135/2, 136/3, 137/4, 138/11, 139/2, 140/4, 141/2, 143/21, 144/2, 146/2, 146/5 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska – miasto” poprzez:
-   zmianę zapisu dotyczącego rodzaju inwestycji i ujęcie jej w brzmieniu:  
„…1. Rodzaj inwestycji:
KD – tereny dróg publicznych
Przebudowa drogi gminnej 175513N /ul. Bolesława Prusa w Białej Piskiej/ oraz przebudowa odcinka drogi gminnej 175510N /ul. Batorego w Białej Piskiej/ wraz z dobudową oświetlenia drogowego i budową kanalizacji deszczowej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 131, 132, 133/4, 133/12, 133/17, 134/4, 134/5, 135/2, 136/3, 137/4, 138/11, 139/2, 140/4, 141/2, 143/21, 144/2, 146/2, 146/5 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska – miasto. …”
-    zmianę zapisu w ust. 2, lit. a), pkt. 3) tiret 4 i ujęcie w brzmieniu:
„… 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: …
3) zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z wnioskiem obejmuje:
•    wykonanie kanalizacji deszczowej. …”

- Załącznik Nr 2 do decyzji Nr BiRG.6733.13.2018 z dnia 29-10-2018 r.

Adres inwestycji:    Dz. nr geod. 132, 133/4, 133/12, 133/17, 134/4, 134/5, 135/2, 136/3, 137/4, 138/11, 139/2, 140/4, 141/2, 143/21, 144/2, 146/2, 146/5 w obręb Biała Piska-miasto.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: czwartek, 27 cze 2019 09:57
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2019 10:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 08:55
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 192 razy