BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.8.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Jana Tokarskiego reprezentującego TJAN ELECTRIC Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy Jan Tokarski, Żółtki 43, 16-070 Choroszcz działającego z upoważnienia
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk z dnia 24-05-2019 r. /data wpływu/ oraz jego uzupełnieniu z dnia 30-05-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
Budowa linii kablowej nN-0,4kV o długości około 4500[m]. Budowa złącz kablowych nN. Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV wraz ze słupami.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 50/2, 59, 60/1, 60/6, 113, 138/1, 138/4, 138/10, 141/1, 143/3, 143/5, 143/11, 143/11, 143/18, 143/29, 146/4, 146/5, 147/1, 147/8, 147/12, 147/22, 151, 152, 153/1, 155, 156/7, 156/8, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158, 163, 164, 165, 167/2, 167/3, 169/10, 173, 174/6, 174/7, 174/8, 175/18, 176/3, 176/4, 176/6, 177, 178/2, 179/6, 179/9, 181/2, 181/3, 182, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 183/10, 184, 185, 186/1, 186/4, 187, 188, 189/2, 190, 191/1, 193/12, 193/16, 198/38, 193/42, 194, 225, 226/8, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/25, 26/27, 227, 228/1, 229/1,, 229/5, 230/6, 231/18, 232/1, 233/1, 234, 264/5, 264/7, 264/13, 264/17, 265/9, 288/10, 289, 809/1, 809/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00  (tel. /87/ 424 13 63).
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej, Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska
    

Data powstania: środa, 19 cze 2019 08:54
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 09:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 08:41
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 141 razy