BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres od 28 czerwca 2005 r. do 29 września 2005 r.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania
z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie i uchwał Rady Miejskiej
w Białej Piskiej, tj.:

Wydałem:
*Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.
*Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2005 r.
*Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Kożuchach
*Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie powołania komisji wyborczych
*Zarządzenie Nr 85/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie rolnictwa
Zorganizowano na terenie gminy i przeprowadzono akcję ,Szusa 2005”.Akcją objęto 200 gospodarstw.
– na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego dokonano na terenie gminy
w wylosowanych 20 gospodarstwach rolnych badania plonów głównych ziemiopłodów ze zbiorów 2005 roku. Zebrano dane dotyczące powierzchni upraw i uzyskanych plonów oraz dokonano szacunkowego zbilansowania przychodów i rozchodów w masie głównych ziemiopłodów tj. zbóż w układzie roku gospodarczego 2005/2006
Dokonano szacunku wynikowego zbóż, ziemniaków, okopowych, pastewnych i pozostałych upraw na gruntach rolnych.

Przedłużono 70 umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone na terenie miasta
i gminy Biała Piska,
Zawarto 8 nowych umów dzierżawy,
Sporządzono 8 notatek służbowych i przekazano do Referatu Podatkowego,
Sporządzono 5 kart do KRUS,

W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej:
Sprawdzono w terenie zasadność wpływających podań o usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w Bemowie Piskim, w Drygałach , Skarżynie, Konopkach, Szymkach, Kożuchach, Myszkach.
Prowadzono mediacje ugodowe ustalenia odszkodowania za szkody łowieckie.

W zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną:
Wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłat planistycznych. Prowadzono windykację zaległych opłat planistycznych.

W zakresie spraw zleconych gminie, a dotyczących zadań administracji rządowej:

Przetwarzano dokumentację dotyczącą spraw ewidencji ludności i USC.
Aktualizowano rejestr wyborców.
Przygotowano spisy wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego.
Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
Wydawano zezwolenia na alkohol.
Wydawano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualizowano bazę danych programu ewidencji działalności gospodarczej.
Sporządzono dokumentację Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej.
W dniu dzisiejszym jest przeprowadzany trening Akcji Kurierskiej .
Ponadto rozpisano zestawy zadań dla poszczególnych referatów urzędu w związku
z przygotowaniem planu funkcjonowania Gminy Biała Piska w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Z zakresu spraw inwestycyjnych gminy:

Przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji, w tym rozliczeń finansowych inwestycji
Przygotowano procedurę przetargową na remont budynku w Bemowie Piskim
Ponadto przygotowano procedurę przetargową na kanalizację sanitarną i modernizację drogi gminnej w miejscowości Bełcząc.
Nadzorowano rozpoczęcie inwestycji budowy kanalizacji w Bełczącu
Przygotowano procedurę przetargową na wymianę stolarki okiennej.
Przygotowano wypisy i zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawano decyzje o warunkach zabudowy.
Zorganizowano akcję ,,Sprzątanie świata”
Opiniowano wnioski dotyczące zatwierdzania gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Z zakresu zadań dotyczących gospodarki mieszkaniowej

Przyjęto 312 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego załatwiono:
- 233 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 11 negatywnie /decyzje odmowne /
- 4 sprawy - umorzono postępowanie
- 2 decyzje uchylono
- pozostało do rozpatrzenia 64 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od
28.06.05 do 28.09.05r. - 31.720,77 zł
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na lipiec sierpień i wrzesień 2005r.
Ogółem wypłacono za trzy miesiące 227 365,02 zł

Prowadzono rejestr wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych na terenie gminy Biała Piska.
Sporządzono umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych.
Rozliczano faktury za energię elektryczną. Załatwiano bieżące sprawy z związane
z zaległościami po byłym ABK w zakresie prowadzenia rejestru dokonanych wpłat, zestawienia zaległości.
Sporządzano protokoły zdawczo – odbiorcze lokali mieszkalnych
Nadzorowano działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Wystawiono i zaksięgowano 319 wpłat na łączne zobowiązanie pieniężne.
Wystawiono i zaksięgowano 38 informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Wydano 38 aneksów w sprawie korekty podatku od nieruchomości. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości.
Sporządzono 2 protokoły o stanie majątkowym podatników na umorzenie zaległości podatkowej.
Wydano 1 decyzję na umorzenie podatku od nieruchomości.
Wystawiono 2 zaświadczenia o zmianie stanu zaległości do Urzędu Skarbowego.
Wystawiono 2 wnioski na księgi wieczyste i wysłano do komornika sądowego w Piszu.
Wystawiono 9 decyzji na odroczenie terminu płatności rat podatku na łączną kwotę 1.220,90 zł.
Rozliczono sołtysów z płatności III raty łącznego zobowiązania pieniężnego.
Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na zaległości do Komornika Sądowego w Piszu na łączną kwotę 30./334,10 zł.
Na podstawie zmian geodezyjnych wprowadzono dane związane z kupnem i sprzedaż gruntów i budynków dla 145 podatników.

Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

Sprzedano:
2 lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych w Białej Piskiej i w Drygałach na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej,
2 działki budowlane położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, w przetargu ustnym nieograniczonym.
5 działek rolnych położonych w Sulimach, Drygałach, Skarżynie, Lisach, Grodzisku
w przetargu ustnym nieograniczonym i w rokowaniach.
1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania położoną w Białej Piskiej w trybie bezprzetargowym.
1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Grodzisku, w przetargu ustnym nieograniczonym.

Sporządzono następujące wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
Na 3 lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych w Białej Piskiej i w Bemowie Piskim na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
Na 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod usługi i zabudowę mieszkaniową , położone w Bemowie Piskim w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na 1 nieruchomość gruntową położoną w Bemowie Piskim na rzecz użytkownika wieczystego.

Ogłoszono przetargi na 2 nieruchomości niezabudowane: działkę budowlaną i działkę rolną położone w Drygałach i w Rogalach Wielkich.

Ustalono nabywców w przetargu na 2 działki budowlane położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Biała Piska i osób fizycznych

Informuję, że w dniu 18 września 2005 r. w Białej Piskiej odbyły się Dożynki Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Diecezji Ełckiej. Całość wydatków w kwocie 20.030 zł. została pokryta ze środków zewnętrznych.
Składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych.
Informuję, że za nami są już wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień 09 października 2005 r. ustalono datę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 14:36
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 14:42
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 8339 razy